Tag: รักษาฝ้า

  • ผลิตภัณฑ์ผิวหน้าจากธรรมชาติ We are Shina

    ผลิตภัณฑ์ผิวหน้าจากธรรมชาติ We are Shina   รักษาฝ้า – Shina ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2561 แยกออกจาก บริษัทหลัก Cell Zelectionที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยคุณแม่ของรินดา คุณแม่เริ่มจากการค้นคว้าวิจัย เรื่องเกี่ยวกับพืชตระกูล ยางพารา ต้องการที่จะพัฒนา การปลูกพืชผสมผสาน แบบครบวงจร ...