กฏหมาย ขนส่ง

 กฏหมาย ขนส่ง มีอะไรบ้าง

กฏหมาย ขนส่ง

กฏหมาย ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะรถลากจูง และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ต้องติดตั้ง GPS  เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งอย่างยั่งยืน  กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”   ติดตามและควบคุมพฤติกรรมการบริหารของผู้ประกอบการ และพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถ ด้วยเทคโนโลยี GPS โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถ ของกรมการขนส่งทางบกแบบ Real-Time ตลอด 24 ชั่วโมง  ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ข้อกำหนดจากกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้น รถสองแถว, รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง GPS

และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก โดยจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว, ชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ ที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารการขนส่งทางบกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ยังไม่ติดตั้ง GPS

 • รถโดยสารสองชั้น กำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2559
 • รถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ กำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2560
 • รถลากจูง กำหนดติดตั้งภายในรอบปี ภาษี 2560
 • รถบรรทุกสาธารณะ กำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2561
 • รถบรรทุกส่วนบุคคล กำหนดติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2562

หลักการทำงานของ TOD GPS สำหรับรถขนส่ง

 • คนขับรถรูดใบขับขี่ก่อนขับรถหากไม่รูดบัตรหรือใช้บัตรผิดประเภทจะมีเสียงร้องเตือนจนกว่าจะใช้บัตรที่ถูกประเภทรูด
 • เครื่อง GPS จะส่งข้อมูลคนขับรถและตำแหน่งพร้อมความเร็วไปยัง Server ของ TOD โดยผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณมือถือ
 • ผู้ประกอบการสามารถดูตำแหน่งรถและรายงานต่าง ๆ กฏหมาย gps ได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ สามารถดูตำแหน่งย้อนหลังได้ 6 เดือน
 • ข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังกรมการขนส่งทางบกตลอด 24 ชม.

ถาม-ตอบ รถสาธารณะ

1. กรมขนส่งทางบกบังคับให้รถประเภทใดบ้างที่ต้องติด GPS

รถ 2 ประเภท คือ

 • รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถบัส, รถบัส 2 ชั้น, รถตู้โดยสาร, รถ Taxi
 • รถบรรทุกขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป, รถลากจูง

2. กรมขนส่งทางบกมีหลักเกณ์ในการบังคับใช้ให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกติด GPS อย่างไรบ้าง

1. รถโดยสารสาธารณะ

 • รถโดยสารทุกประเภท ป้ายแดง (จดทะเบียนใหม่) ให้เริ่มบังคับใช้จะต้องติดตั้ง GPS ตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
 • รถโดยสารทุกประเภท ป้ายเก่า (จดทะเบียนก่อนปี 59) จะต้องติดตั้ง GPS ให้เสร็จสิ้นภายในรอบภาษีปี 2560
 • รถโดยสารสองชั้น ป้ายเก่า (จดทะเบียนก่อนปี 56) จะต้องติดตั้ง GPS ให้เสร็จสิ้นภายในรอบภาษีปี 2559
 • รถ Taxi ใหม่ ป้ายแดง รอประกาศจากกระทรวง ซึ่งจะบังคับให้ติดตั้งทันทีที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ
 • รถโดยสารทุกประเภท ป้ายเก่า (จดทะเบียนก่อนปี 59) ที่ได้ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว และเป็นรุ่นที่ไม่ผ่านการรับรองจากกรมขนส่งทางบกแต่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมขนส่งได้ ยังสามารถใช้ GPS รุ่นเดิมได้ถึงปี 2562

2. รถบรรทุกขนาดใหญ่

 • รถบรรทุก 10 ล้อและรถลากจูง ป้ายแดง (จดทะเบียนใหม่) ให้เริ่มบังคับใช้ จะต้องติดตั้ง GPS ตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
 • รถลากจูง ป้ายเก่า (จดทะเบียนก่อนปี 59) จะต้องติดตั้ง GPS ให้เสร็จสิ้นภายในรอบภาษีปี 2560

3. ถ้ารถของท่านอยู่ในเงื่อนไขบังคับใช้ GPS แต่ท่านไม่ได้ทำการติดตั้ง GPS ตามเงื่อนไข จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

ในกรณีเป็นรถใหม่ ท่านจะไม่สามารถไปจดทะเบียนได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ จะตรวจสอบการติดตั้ง GPS ในรถของท่านด้วย ดังนั้น ท่านจะต้องดำเนินการติดตั้ง GPS กับบริษัทที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบกก่อน แล้วท่านจึงนำรถพร้อมใบรับรองการติดตั้งไปยื่นขอจดทะเบียนรถใหม่ได้

ในกรณีเป็นรถเก่า เมื่อทะเบียนรถท่านหมดอายุ ท่านจะไม่สามารถต่อทะเบียนได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ จะตรวจสอบการติดตั้ง GPS ในรถของท่านด้วย เช่นกัน

4. จะรู้ได้อย่างไร ว่ารถของท่านเข้าเงื่อนไขการติดตั้ง GPS หรือไม่

ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้ ในหัวข้อที่ 2 หรือ สรุปง่ายๆ คือ ถ้ารถของท่านเป็นรถโดยสารใดๆ (ยกเว้นรถสองแถว) , รถ 10 ล้อ หรือรถลากจูง จะต้องติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องรูดบัตร ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

5. รถที่บ้านเป็นรถตู้ แต่ใช้ส่วนบุคคลภายในครอบครัว จะเข้าเงื่อนไขต้องติดตั้ง GPS หรือไม่

ถ้ารถตู้ของท่านเป็นรถตู้ที่ใช้ภายในครอบครัว ไม่ได้รับ-ส่งผู้โดยสาร และทะเบียนรถตู้ของท่านมีตัวอักษรภาษาไทยอยู่ในแผ่นป้ายทะเบียน รถตู้ประเภทนี้ ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องติดตั้ง GPS

กรมการขนส่งทางบกจัดตั้ง โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะไทย เพื่อติดตามและควบคุมพฤติกรรมการบริหารของผู้ประกอบการและพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถด้วยเทคโนโลยี GPS โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้ากับศูนย์บริการจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS
โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS คือ

 1. รถโดยสารสาธารณะ ทุกประเภททุกคัน
 2. รถบรรทุก ลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกคัน
 • รถโดยสารสาธารณะ ทุกคัน รถลากจูง และรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ทุกคัน ที่จดทะเบียนใหม่ต้องติดตั้งเครื่อง GPS และเครื่องบ่งชี้พนักงานขับรถ ตั้งแต่ 25 ม.ค. 59 เป็นต้นไป
 • รถโดยสารสาธารณะ ติดตั้งครบทุกคัน ภายในปี 2560
 • รถตู้ร่วม บขส. ติดตั้ง GPS ครบทุกคัน ภายใน 31 มีนาคม 2560
 • รถลากจูง ติดตั้ง GPS ครบทุกคัน ภายในปี 2560
 • รถบรรทุกสาธารณะ ติดตั้งครบทุกคัน ภายในปี 2561
 • รถบรรทุกส่วนบุคคล ติดตั้งครบทุกคัน ภายในปี 2562

สนใจ เเอดไลน์ LINE : @GeniusGPS

กลับหน้าหลัก