actio global

actio global พ.ร.บ.หลักเกณฑ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการเล่าเรียน พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๙๕ วรรคห้า

ก าหนดว่า“เมื่อมีการพูดหาโดยปรากฏตัวผู้พูดหา หรือเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการเรียนผู้ใดกันกระท าไม่ถูกระเบียบวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือไตร่ตรองในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควร บอกหาว่าผู้นั้นกระท าไม่ถูกระเบียบวินัยหรือไม่ หากเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดกฎระเบียบก็เลยจะหยุดเรื่องได้ หากเห็น ว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าไม่ถูกวินัยก็ให้ด าเนินการทางวินัยโดยทันที” การสอบปากคำก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะจะมีการ
ด าเนินการทางกฎระเบียบ หากการสอบปากคำเผชิญว่าไม่เป็นความใช่หรือไม่มีข้อเท็จจริงดังที่พูดหา ก็ให้หัวหน้า สั่งจบสิ้นเรื่อง หรือหากสืบสวนแล้วกรณีมีมูลว่าผู้ถูกพูดหาเกิดการกระท าผิดวินัย และการกระท าดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เข้าองค์ประกอบความผิดระเบียบวินัยของข้าราชการครูและพนักงานทางการเล่าเรียน ก็จำเป็นต้องด าเนินการทางระเบียบวินัยต่อไป ขั้นตอนการสืบสวน ไม่มีกฎข้อบังคับหมาย หรือกฎใดก าหนดแนวทางการ หรือเทคนิคปฏิบัติไว้โดยตรง ด้วยประการฉะนี้ การไต่สวนจะด าเนินการด้วยแนวทางใดก็ได้ ทั้งนี้สังกัดเรื่อง และความสมควรว่าจะเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงได้ เช่นไร โดยอาจจะแบ่งแยกได้ ๒ วิธีการใหญ่ คือ ๑. การสอบปากคำในด้านลับ ตัวอย่างเช่น การด าเนินการไปโดยมิให้ผู้กระท าไม่ถูกหรือผู้ควรต้องสงสัยรู้ตัวเกี่ยวกับเรื่อง ที่ถูกสืบสวน กรณีที่ไม่มีข้อมูลใดๆ หรือยังไม่มีพยานหลักฐานเห็นชัด เหตุเพราะอาจเป็นการร้องเรียนรู้กลั่นแกล้งกัน ได้แก่ ร้องเรียนรู้ว่าครูมีความเกี่ยวเนื่องทางชู้สาว  actio global  ถ้าเกิดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจเป็นเรื่องเสียหายต่อชื่อเสียง ก าลังใจของผู้ถูกร้องเล่าเรียน ๒. การไต่สวนเป็นทางการ ได้แก่ การไต่สวนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นทางการ ผู้ถูกร้องเล่าเรียนหรือผู้ถูกสงสัยมีโอกาสได้รู้ข้อบอกหา หรือทราบเรื่อง ทราบแง่มุมที่ถูกกล่าวหา กระบวนการ สืบสวนคงจะให้ผู้ถูกร้องเล่าเรียนอธิบายข้อเท็จจริง ฯลฯ ใช้ในเรื่องที่เห็นได้ชัดมีผู้ร้องเรียนและมีหลักฐานพอเชื่อเรื่องได้ว่า มีมูลจริงๆแล้ว ดังเช่น เกิดการร้องเรียนว่าเบิกถอนเงินค่าใช้จ่ายรายหัวของเด็กนักเรียนออกมาจากสถานที่ให้บริการเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเพื่อที่จะซื้อรถยนต์ ส่วนตัว ไม่ได้ใช้สำหรับเพื่อการเล่าเรียนการสอน โดยเห็นได้ชัดหลักฐานทางด้านการเงินและพัสดุว่าไม่ถูกต้องแม่นยำ

actio global

เมื่อมีคดีกำเนิดขึ้นบางคดีก็มีตัวผู้กระทำไม่ถูก บางคดีไร้ตัวผู้กระท าความไม่ถูกการที่จะมีตัวมั๊ยมีตัว

ผู้กระท าความไม่ถูกนั้น สังกัดผลการสืบสวนเท่านั้น ท่านสมาชิกที่ไม่ใช้นักระเบียบหมายอาจจะสงสัยว่าการสืบสวนมัน เป็นยังไง ขออนุญาตชี้แจงครับผม ตามประมวลกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายวิธีไตร่ตรองความอาญา หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ป.วิอาญา” มาตรา2 (11) ชี้เฉพาะว่า “การสอบสวน หมายถึงว่า การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอื่นตาม บทบัญญัติแห่งประมวลหลักเกณฑ์หมายนี้ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความไม่ถูกที่กล่าวหา เพื่อจะทราบ ข้อเท็จจริงหรือประจักษ์ความไม่ถูก และเพื่อเอาตัวผู้กระท าไม่ถูกมาฟ้องลงโทษ” ถ้าจะแจกแจงอย่างโดยง่ายถ้อยคำ ชาวบ้าน การสอบปากคำก็ คือ การสะสมพยานหลักฐานแห่งคดี ซึ่งกระท าโดยบุคลากรสอบสวน เพื่อจะทราบ ข้อเท็จจริงหรือทำให้ความจริงนั้นปรากฎความผิด ด้วยเหตุดังกล่าวหากข้อเท็จจริงจบสิ้นและปรากฎที่ต้องปฏิบัติตามว่าไร้กระท าความไม่ถูกคดีนั้นก็จะไร้ตัว ผู้กระท าความไม่ถูก ตัวอย่างเช่นมีการบอกหาว่า นาย ก. ประธานกรรมการบริษัท ยักยอกเงินบริษัท แต่จากการ สอบสวนได้ข้อเท็จจริงจบสิ้นว่า เงินของบริษัทมิได้สูญหายไป แต่ว่าเกิดการลงบัญชีการเงินที่บกพร่อง ของ นาย ข. นักบัญชีของบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าวคดีนี้จึงไม่มีผู้ยักยอกเงินฯลฯ ส่วน นาย ข. จะถูกบริษัทลงโทษเช่นไรก็เป็นเรื่อง ช่วงบริษัทกับ นาย ข. มิใช่เกิดเรื่องทางคดี แต่ถ้าหากผลการสอบสวนเจอว่า มีเงินขาดหายออกไปจากบริษัท แสดงว่า ควรจะมีตัวผู้กระท าความไม่ถูกก็เป็นบทบาทของพนักงานสอบสวนที่ควรต้องรวบรวมพยานหลักฐานถัดไป เพื่อที่จะแสดงให้เห็นความจริงว่า ใครคือผู้กระท าความผิด ซึ่งคงอาจจะเป็น นาย ก. หรือ นาย ข.หรือ นาย ก. เข้าร่วมกับ นาย ข. หรือคนอื่นใด ก็ได้เหมือนกันที่ยักยอก เงินของบริษัทไปสังกัดพยานหลักฐาน

แนวความคิดเกียวกับการบริหารงาน การจัดการ” ตามคำจำกัดความทางความรู้1 หมายถึงว่า การดําเนินงานเพือให้บรรลุ

จุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายทีกําหนดไว้ โดยอาศัยองค์ประกอบหรือสาเหตุต่าง ๆ ทีจําเป็ นต่อการ ควบคุม และขั้นตอนจัดการงาน ตลอดจนหมายถึงการทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปโดยอาศัยบุคคลอืน ๆ ส่วนประกอบหรือสาเหตุทีจําเป็ นต่อการจัดการนัน ในขันแรกมีอยู่ ประการด้วยกัน คือ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุสิงของ (Material) และกรรมวิธีทำงาน (Method) ทีเรียกว่า M แต่ ต่อจากนั้นได้มีการ เพิมองค์ประกอบเข้ามาอีกหลายๆประการ อาทิเช่น อํานาจ หน้าที เวลา ความตังใจสำหรับเพื่อการ ทํางาน และสิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ราวนัน ในปัจจุบันองค์ประกอบหรือสาเหตุทีจําเป็ นต่อการ กุนซือด้านกฏหมาย ให้คำปรึกษาทางด้านกฎข้อบังคับหมาย ดังเช่น การร่างเค้าโครงคำสัญญา การจัดการทำฟอร์มทางกฎข้อปฏิบัติหมายให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในทุกวันทำอะไร?
1. ให้คำปรึกษาองค์กร หรือองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของเอกชนในแง่กฎข้อบังคับหมาย
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติ คำบัญชา กฎะเบียบ กฎหมาย และแบบฟอร์มทางหลักเกณฑ์หมายอื่น ๆ
3. ร่างพระราชบัญญัติ และฟอร์มทางกฎที่ต้องปฏิบัติหมายดังที่หน่วยงานหรือองค์กรควรจะเป็น
4. ให้ความช่วยเหลือทนายความประจำสถานรวมตัวกันการเกี่ยวกับการว่าความคดีต่าง ๆ ในศาล
5. ชี้แจงคำจำกัดความสิทธิหน้าที่ และข้อผูกพันตามกฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายที่เกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงานให้ประธานรับทราบ

actio global

บริการที่ปรึกษากฎเกณฑ์หมาย ลักษณะของงาน คืองาน ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำทางระเบียบหมาย ตรวจสอบตรวจดู วางระบบ และร่างข้อตกลง

จัดทำฟอร์มทางกฎระเบียบหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎระเบียบหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ แก่หน่วยงานธุรกิจทุกจำพวก เพราะอะไรควรจะมีคนให้คำแนะนำกฎข้อปฏิบัติหมาย ที่ปรึกษา เป็นทางออกอย่างหนึ่ง กับสถานการณ์ที่ ผู้ประกอบการ หรือบุคลากรผู้ปฎิบัติหน้าที่ ในบริษัทฯ หรือองค์กรต่างๆ ต้องประสบกับข้อขัดข้อง มีข้อสงสัยและปัญหา และจำเป็นต้อง ตกลงใจ โดยไม่รู้ว่า จะจัดแจงเช่นไรกับปัญหาที่ได้เจอ อย่างเช่น – เมื่อบริษัท ฯ จึงต้องควรจัดทำ เพื่อที่จะติดต่อและทำการสื่อสารตกลง หรือเจรจา! กับบุคคลด้านนอก โดยเกรงว่าจะเป็นการเสียเทียบทางกฎหมายกับบุคคลข้างนอก ดังเช่น ตกลง กับคู่ค้า , ลูกค้า ,เจ้าหนี้ ,ลูกหนี้ของ บริษัทฯ – เมื่อ บริษัทฯ ถูกเจ้าหน้าที่ องค์กรราชการต่างๆ ขอเข้าตรวจดู หรือเรียกให้ แจกแจง อาทิเช่น เจ้าบทบาทสรรพากร , เจ้าบทบาทศุลกากร หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แรงงาน – เมื่อ บุคลากรในบริษัท มีการกระทำ!ทุจริตเฉพาะหน้าที่อาทิเช่น ยักยอก, ฉ้อโกง ทรัพย์สิน ของบริษัทฯหรือนำข้อมูลความลับ ของบริษัทฯ ไปเอาไปใช้ส่วนบุคคล – เมื่อบริษัทฯ จำเป็นต้องเกิดการจัดทำเอกสารทางกฎเกณฑ์หมาย ดังเช่นว่า ข้อบังคับการจัดการงาน ข้อตกลงต่างๆ หรือหนังสืออธิบาย กับองค์กรราชการ แต่ไม่ทราบดีว่าจะไต่ถาม ใคร – การจดทะเบียน เพิ่มเติมอีก ปรับปรุง! เปลี่ยนแปลง บริษัท มีวิธีการ และกรรมวิธีการปฏิบัติ เช่นไร – การติดต่องานราชการ การขออนุญาตต่างๆ มีกรรมวิธี และแนวทางการปฏิบัติ ยังไง – เมื่อลูกหนี้ ผิดนัด ชำระหนี้ หรือ เมื่อ เช็คลูกหนี้ ถูกธนาคารปฎิเสธการชำระหนี้ ควรทำยังไง – วิธีและเทคนิคทางกฎระเบียบหมาย ที่จะเร่งรัด ให้ลูกหนี้ชำระหนี้เร็วทันใจ ๆ และดิ่งตามตั้งเวลา ที่ระเบียบหมายระบุไว้ – เคล็ดลับทางกฎเกณฑ์หมาย ที่จะขยายช่วงเวลา สำหรับการชำระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม ในระยะ เวลายาวนานๆ โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ยืม มีกรรมวิธี และเคล็ดวิธีปฏิบัติยังไง – การวางระบบบัญชี ภาษีอากรที่แม่นยำตามหลักปฎิบัติ และสอดคล้องกับกรม

สรรพากร ให้กับกิจการมีขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติยังไง

จากอุปสรรคที่พูดมาข้างต้นนี้เป็นเพียงน้อย ที่สร้างความยุ่งเหยิง และสร้างความสงสัยให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจปริมาณไม่เล็กน้อย ซึ่งครั้งคราวข้อขัดข้องที่มิได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้อง บางครั้งก็อาจจะลุกลามบานปลาย กลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ได้ มีผลให้การดำเนินธุรกิจซึ่งกำลังราบรื่นไปได้ด้วยดี จึงควรมาสะดุดจบสิ้นลง กับอุปสรรคที่ไม่น่าที่จะกำเนิดขึ้น! ซึ่งถ้าหากท่านมีผู้ให้คำแนะนำกฎที่ต้องปฏิบัติหมายที่จะคอยตรวจสอบข้อมูล และแนะนำเทคนิค สำหรับเพื่อการดำเนินธุรกิจให้ถูกควรเป็นไปตามหลักสากลแล้ว ท่านก็คงจะไม่จำเป็นที่จะต้องมาเสียเวลา กับข้อขัดข้องที่กล่าวมานี้อย่างแน่ๆ และนี่คือสาปัจจัยว่าเพราะเหตุใดจะต้องมีผู้ให้คำแนะนำกฎเกณฑ์หมาย เป็นสำนักงานกฎข้อบังคับหมาย ที่ได้ก่อ!จัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2547 โดยอาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ ปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานเครือข่ายทนายสายด่วน และผู้บริหารบริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด ที่!ปรึกษาอาวุโส ผู้ที่มีความชำนาญด้านควบคุมและปรับปรุงหน่วยงาน และอีกหลายธุรกิจ ทนายสายด่วนเป็นสำนักงานกฎที่ต้องปฏิบัติหมายอันดับ 1 ซึ่งได้จดทะเบียนแม่นยำตามกฎข้อบังคับหมายตามระเบียบกฎหมายของสภาทนายความแห่งประเทศไทย ปัจจุบันนี้ทนายสายด่วนมีชื่อเสียงและจัดอยู่ภายในชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ได้รับการตอบกลับจากผู้ที่เคยใช้บริการว่าเป็นสำนักงานทนายที่ยอดเยี่ยมอีกหนแห่งึ่งของประเทศ ต่อมาทนายสายด่วน ได้ก่อตั้ง “เครือข่ายทนายสายด่วน” โดยร่วมกันเวลาเพื่อที่จะนทนายความทั่วประเทศที่มีจิตอาสาคอยเกื้อหนุนให้คำแนะนำกฎข้อปฏิบัติหมายโดยไม่ต้องเสียเงิน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของหมวดหมู่พวกเราอย่างยิ่ง ทนายสายด่วน เราเป็น!สำนักงานทนายความที่ให้คำแนะนำด้านระเบียบหมายฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทนายความกูรู เพราะพวกเราทราบว่าปัญหาเกี่ยวกับทางกฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นและจำเป็นต้องได้รับการปรึกษา ส่งเสริม ปรับแต่ง อย่างถูกต้องแม่นยำโดยเร็วทันใจ ปัจจุบันในรายวันจะมีผู้ติดต่อซักถามปรึกษาระเบียบหมาย

 

pubbellyboys