Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
เทปหนังไก่

เทปกาวย่น

เทปกาวย่น   เทปกาวย่น หรือ เทปเหนียว เป็นเทปกาวที่ทำมาจากกระดาษบาง สามารถฉีกขาดง่าย มีหลายรูปแบบแล้วแต่การใช้งาน ส่วนใหญ่จะใช้ในงานศิลปะ วาดภาพ งานทำสี เทปกาวย่นจะใช้กาวยางเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เนื่องจากเมื่อใช้งาน เทปที่ลอกออกมาจะทำได้ง่าย ไม่ทิ้งร่องรอยของกาว อีกทั้งไม่ทำลายพื้นผิววัตถุที่ติด   เทปกาวย่น ผลิตจากอะไร ? เนื้อกระดาษสีขาว และครีม ติดแน่น ทนทาน ไม่ทิ้งคราบเมื่อลอกเทปออก …